ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡಲ್ ಲೋಬೋ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

SB 10-08-2015, pAge 8

ಸುದ್ದಿಬಿಡುಗಡೆ 10-08-2015, ಪುಟ 8

UV 10-08-2015, page 2

ಉದಯವಾಣಿ 10-08-2015, ಪುಟ 2

×