ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾರ ಎತ್ತುವ, ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಉದಯವಾಣಿ 31-01-2014, ಪುಟ 2

×