ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ

uv-12-12-2016-page-4

ಉದಯವಾಣಿ 12-12-2016, ಪುಟ 4

×